Program ZELENÁ ÚSPORÁM - HELUZ

Program ZELENÁ ÚSPORÁM

ZELENÁ ÚSPORÁM je program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a využití obnovitelných zdrojů na vytápění v rodinných a bytových domech.

CIHLY společnosti HELUZ v programu "ZELENÁ ÚSPORÁM" - zde ...
Firmy proškolené pro program "ZELENÁ ÚSPORÁM" - zde ...

Na co je možné žádat ...

Jak je možné žádat ...

Vyřizování žádostí ...

Podací místa ...

Kde je možné žádat ...

 

NA CO JE MOŽNÉ ŽÁDAT

Hlavní výhoda programu Zelená úsporám spočívá v tom, že dotaci získá každý, kdo o ni požádá a zároveň splní předepsané podmínky:
- dokončení realizace po 1. 4. 2009
- žadatel musí být majitelem nemovitosti
- dalších 15 let musí rodinný dům či bytový dům užívat k bydlení

Na jaké oblasti můžeme žádat:
Oblast A: Úspora energie na vytápění
Oblast B: Podpora novostaveb v pasivním energetickém standartu
Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
Dotační bonus: Kombinace opatření

JAK JE MOŽNÉ ŽÁDAT

Před realizací projektu se vždy přesvědčte, že je pořizovaný výrobek či technologie zařazeny v SVT a realizační firma v SOD. Pokud nejsou výrobek či dodavatel v seznamech zařazeny, nelze proplatit dotaci na takový projekt. Firma HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. na vyžádání proškolí v kompletním cihelném systému a vydá osvědčení. Bližší informace odbyt@heluz.cz

Program Zelená úsporám počítá s dvěma typy žádostí – před realizací a po realizaci podporovaného opatření.

Před realizací opatření – žádost lze podat na základě ohlášení stavby nebo vydání stavebního povolení. Dotace je definitivně přiznaná po ukončení akce a po doložení požadovaných příloh


Zpracování žádosti – 1.Fáze

Žádost a požadované přílohy
- žadatel vyplní formulář žádosti a ve spolupráci s autorizovaným projektantem, nebo
energetickým auditorem, nebo autorizovaným inženýrem, nebo autorizovaným technikem,
anebo dodavatelem vypracuje také krycí list technických parametrů (dále jen krycí list), který
je nezbytnou přílohou žádosti. K těmto formulářům doplní ostatní přílohy dle seznamu příloh
(zejm. list vlastnictví a projektovou dokumentaci), které spolu s dokladem totožnosti, popř.
i s plnou moci osobně doručí na vybrané podací místo (pobočku pověřené banky nebo krajské
pracoviště SFŽP). U žádosti o podporu v oblasti A nebo B pro rodinné domy je třeba nejprve
předložit žádost k posouzení příslušnému krajskému pracovišti SFŽP, kde žadatel získá potvrzení
o kontrole projektové dokumentace. Teprve s tímto potvrzením podává žádost na podacím
místě, čili na vybrané pobočce pověřené bankovní instituce

Kontrola žádosti a příloh
- pracovník podacího místa (krajské pracoviště SFŽP, banka) nejprve ověří totožnost žadatele
(občansky průkaz, cestovní pas, popř. plnou moc)
- pracovník podacího místa zkontroluje, zda jsou žádost a krycí list vyplněny na předepsaných
formulářích, zda jsou vyplněna všechna požadovaná pole formulářů a zda jsou dodány
požadované přílohy
- zejména se kontroluje, zda jsou v krycím listu uvedeny materiály a technologie uvedené
v Seznamu výrobků a technologii a firmy zapsané v Seznamu odborných dodavatelů (zda
je výrobek zařazen v Seznamu výrobků a technologii a dodavatel v Seznamu odborných
dodavatelů, žadatel zjisti na www.zelenausporam.cz)
- v případě, že nejsou dodány všechny přílohy, nebo jsou žádost či krycí list vyplněny neúplně
či chybně (např. je uveden dodavatel, který není zapsán v SOD), jsou tyto dokumenty žadateli
vráceny k dalšímu doplněni či přepracovaní
- je-li to možné, mohou být případné nedostatky opraveny přímo na podacím místě

Schválení příslibu přidělení dotace
- tento krok nastává ve chvíli, kdy žadatel na podací místo dodal kompletní žádost včetně všech
požadovaných příloh, a to za předpokladu, že výše uvedená žádost splnila podmínky programu.
- žadatel na svojí adresu obdrží doporučený dopis s třemi výtisky smlouvy o poskytnutí dotace,
která je platná po určitou dobu: 6 měsíců pro oblast podpory C, 18 měsíců pro oblast podpory
A a 24 měsíců pro oblast podpory B, nejdéle však do 30. 12. 2012.
- jeden podepsaný výtisk smlouvy žadatel podepíše a odešle zpět na centrálu SFŽP – odboru GIS,
jeden výtisk předá bance, nebo krajskému pracovišti SFŽP podle toho, kde bude žádat
o finanční prostředky, a jeden výtisk si ponechá.
V této fázi může byt žadatel podroben kontrole před realizací projektu. Tato kontrola má za cíl prověřit, zda opatření, na které se žádá již nebylo zrealizováno, a zda údaje o objektu / původním zdroji vytápění, uvedené v předložené dokumentaci, jsou pravdivé.

Zpracování žádosti – 2.Fáze

Realizace investice
- fáze nastává po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
- žadatel musí mít veškerá povolení, která jsou nezbytná pro realizaci jeho záměru.
- žadatel musí použít materiály, technologie a zařízení zapsané Seznamu výrobků a technologií
a dodavatelé zapsané v Seznamu odborných dodavatelů, což musí souhlasit s údaji v krycím
listu. Nedodržení této podmínky má za následek nepřidělení dotace!
- v této fázi žadatel realizuje vlastní stavební a technologická opatření, která vedou k snížení
energetické náročnosti budov, nebo k využití obnovitelných zdrojů energie (OZE).
- žadatel shromažduje veškeré faktury a doklady o zaplacení.
- žadatel zajistí kolaudaci stavby, nebo oznámí její užívání a/nebo uvede zařízení na využívání
OZE do provozu.
V této fázi může být žadatel podroben kontrole průběhu realizace projektu, která je zaměřena zejména na kontrolu postupu realizace a dodrženi skutečnosti uvedených v žádosti a podmínek programu.

Shromáždění potřebných dokladů k proplacení dotace
- aby mohla být žadateli vyplacena dotace, je nejprve nutné shromáždit potřebné dokumenty:
faktury od dodavatelů, písemné potvrzení dodavatelů o přijetí platby ve fakturované výši,
nebo bankovní výpis a oznámení o užívání stavby, případně kolaudační souhlas, nebo
protokol o uvedení zařízení do trvalého provozu.
- na fakturách adresovaných žadateli musejí být uvedeny materiály, technologie a dodavatelé
v souladu s údaji v krycím listu.

Doloženi realizace akce
- žadatel na podacím místě (kde podával žádost) doloží doklady shromážděné během předchozí
fáze a předloží smlouvu.
- pracovník podacího místa posoudí, zda jsou doklady v souladu s žádostí a jejími přílohami
a s podmínkami programu.
- pracovník podacího místa zkontroluje, zda stanovená výše dotace nepřekročila v podmínkách
programu stanovenou hranici maximální dotace a zda investiční náklady nebyly ve
skutečnosti nižší než deklarované v smlouvě. Pokud by k této skutečnosti došlo, musí se výše
dotace stanovena v smlouvě krátit ustanovením dodatku k smlouvě.
- v případě, že jsou veškeré přílohy a doklady v pořádku, žadatel obdrží potvrzení správnosti
dokladů o realizaci akce (dále jen potvrzeni).
- v opačném případě je žadatel vyzván k doplnění. Pokud tyto doklady nedoplní, je mu dotace
zamítnuta (žadatel obdrží vyrozumění poštou).

Proplaceni dotace žadateli
- žadateli, který obdržel potvrzení, banka, anebo SFŽP (v případě bytových domů) proplatí dotaci
na číslo účtu uvedené v žádosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
od vystavení potvrzení. V této fázi projektu může být provedena kontrola po dokončení projektu – porovnání dosaženého stavu s deklarovaným. Tento typ kontroly bude prováděn i jako monitorovací kontrola za účelem kontroly plnění monitorovacích indikátorů projektu a ověřeni udržitelnosti projektu.

Archivace – uchovávaní dokumentace k projektu
- po dokončení celého procesu je cela složka dokumentace odeslaná bankou, anebo krajským
pracovištěm SFŽP na centrálu SFŽP k archivaci.

Po realizaci opatření-tato možnost se týká pouze projektů ukončených po 1. 4. 2009. Žádost lze podat do 12 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu, nejpozději však do 30. 6. 2012.

 

VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

- v prvních týdnech trvání Programu se všechny žádosti podávají na krajských pracovištích fondu (SFZP). Po vyhlášení spolupracujících bank budou fyzické osoby nepodnikající podávat žádosti na bankách a fyzické osoby podnikající a právnické osoby i nadále na krajských pracovištích fondu. U žádostí o podporu v oblasti A a B se nejprve (ještě před podáním žádosti) posuzuje projektová dokumentace na krajském pracovišti fondu - a toto platí pro všechny žadatele.
- žádost se podává ve dvou vyhotoveních, 1. kopii si nechává SFŽP, 2. kopie patří žadateli.
- všechny přílohy musí být buď v originálu či ověřené kopii. U plné moci či čestného prohlášení musí být podpis ověřený.
- v žádosti lze údaje měnit přímo na pobočce
- ke každé žádosti doložit přílohu projektové dokumentace
- doložit položkový rozpočet po realizaci opatření jako součást faktury, je nezbytný pro stanovení uznatelných nákladů
- ohlášení o užívání stavby či kolaudační rozhodnutí se přikládá až jako doklad po ukončení realizace.
- na zateplení stávajícího domu nebo na nový pasivní dům (oblast podpory A, B), není průkaz energetické náročnosti budovy vyžadován. Nezbytný je však výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění provedený autorizovaným inženýrem, autorizovaným architektem nebo energetickým auditorem
- pokud poprvé neuspějete, lze žádat znovu
- pokud nedodáte všechny přílohy, žádost Vám bude vrácena a budete vyzváni k doplnění
- v průběhu realizace lze změnit odborného dodavatele nebo výrobek ze Seznamu (SOD, SVT)
- při splnění všech požadavků pro registraci žádosti o dotaci Vám bude do 60 dnů od zaregistrování žádosti zasláno vyrozumění o poskytnutí dotace
- doklady o zaplacení je nutné archivovat pro doložení realizace projektu, případně při kontrole
- předpokládaná spolupráce s bankami se týká prioritně administrace žádostí, poskytnutí úvěru žadateli je samostatnou aktivitou banky bez souvislosti s vyřízením dotace. Na pobočkách bank budou žádosti podávat pouze fyzické osoby nepodnikající
- do 60 dní od formální akceptace žádosti bude reálně trvat vydání vyrozumění o poskytnutí dotace, nelze však vyloučit technické důvody, které mohou ve výjimečných případech tuto dobu řádově ve dnech prodloužit. Po dokončení realizace projektu a jejím doložení bude dotace poukázána na účet žadatele, obvykle ve lhůtě cca 5 týdnů. Toto je postup, který se týká podání žádosti před zahájením realizace projektu. Žádost lze také podat až po dokončení realizace (pro úpravy ukončené po 1. 4. 2009). dotace se vyplácí vždy až po provedení podpořených opatření,tedy zpětně

 

PODACÍ MÍSTA

- žádost o podporu na zateplení rodinných domů (oblast podpory A) nebo na výstavbu
nových rodinných domů v pasivním standardu (oblast podpory B) se k posouzení projektové
dokumentace předkládá krajským pracovištím SFŽP. Potvrzenou projektovou dokumentaci
si žadatel vyzvedne a následně odevzdá na pobočce pověřené bankovní instituce, která je
podacím místem pro tyto podoblasti podpory a kde je žádost poté i administrována
- žádosti o podporu v oblasti využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a přípravu teplé vody
(oblast podpory C) u rodinných domů se podávají přímo na pracovišti některé z pověřených
bank
- žádosti o podporu na zateplení stávajících bytových domů (oblast podpory A) a výstavby
nových bytových domů v pasivním standardu (oblast podpory B), jakož i na výměnu zdrojů
vytápění u bytových domů (oblast podpory C) jsou předkládány příslušným krajským
pracovištím SFŽP, kde jsou žádosti posouzeny a poté i administrovány
- kombinované žádosti o podporu (možné bonusové kombinace oblasti jsou uvedeny
v podkapitole 2.2.) se k posouzen projektové dokumentace předkládají KP SFŽP. Na základě
kladného stanoviska SFŽP se posouzené žádosti předkládají pracovištím pověřené banky
v případě rodinných domů, krajským pracovištím SFŽP pak v případě bytových domů

 


KDE JE MOŽNÉ ŽÁDAT

 • Jihočeský kraj - Mánesova 3a, 371 03 České Budějovice
 • Jihomoravský kraj - Šumavská 31, 612 54 Brno
 • Karlovarský kraj - Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
 • Královéhradecký kraj - Československé armády 383, 500 01 Hradec Králové
 • Liberecký kraj - Nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 3
 • Moravskoslezský kraj - Českobratrská 7, 702 00 Ostrava 2
 • Olomoucký kraj - Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
 • Pardubický kraj - Pernerova 168 (budova Chemingu), 530 02 Pardubice
 • Plzeňský kraj - Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
 • Praha - Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
 • Středočeský kraj - Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
 • Ústí nad Labem - Stroupežnického 7, 400 01 Ústí nad Labem
 • Kraj Vysočina - Havlíčkova 111, 586 02 Jihlava
 • Zlínský kraj - J. A. Bati 5520 (budova č. 22), 760 01 Zlín

Dokumenty potřebné k vyřízení žádosti ke stažení ZDE