Proč zvolit systém HELUZ ?

ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROČ ZVOLIT KOMPLEXNÍ CIHELNÝ SYSTÉM HELUZ

 

Nová generace cihel

Není cihla jako cihla. Z klasické plné maloformátové cihly se vyvinuly děrované tepelněizolační cihelné bloky. Z klasické technologie zdění na vápenocementovou maltu tl. 12 mm se přešlo na speciální tenkovrstvé malty (lepidla) tl. 1 mm, neboť ložné plochy cihel jsou zbroušeny s přesností do 1 mm. Tyto nové technologie zdění a nové cihelné výrobky s nejvyššími tepelněizolačními a pevnostními parametry v ČR představují NOVOU GENERACI CIHELNÉHOSYSTÉMU HELUZ. Povýšili jsme „obyčejnou cihlu“ na moderní stavební materiál, díky jehož přesnosti šetříte čas stavby a maltu a jeho vynikající tepelněizolační vlastnosti budou spořit výdaje na provoz domu i vašim dětem.

 

Nové názvy cihel

Za cca 17 let existence společnosti HELUZ bylo vyvinuto a vyrobeno velké množství výrobků a výrobkových řad. Mnoho výrobců cihel používalo k označení tepelných bloků koncovku THERM a i společnost HELUZ označení cihel SUPERTHERM. Později díky svislým spojům cihelných bloků na pero a drážku označení P+D. To vše mělo ve své době své opodstatnění. Dnes, když se všechny

cihelné bloky spojují na pero a drážku, pozbývá smysl v názvu cihel označení P+D. Stejně tak označení cihel SUPERTHERM bylo postupně přejmenováno zákazníky na cihly HELUZ.

HELUZ FAMILY

- to nejlepší z cihel, splňuje třídu A energetického štítku

- určeno pro nízkoenergetické a pasivní stavby

HELUZ THERMO STI

- harmonie tepla a úspory, splňuje třídu B energetického štítku

- určeno pro nízkoenergetické stavby

HELUZ STI

- moderní cihla pro Váš dům, splňuje třídu C energetického štítku

- vhodné pro energeticky úsporné stavby

HELUZ PLUS

- souzvuk klasiky a kvality

- splňuje třídu C energetického štítku

HELUZ P15

- vysoká pevnost

HELUZ

- jedinečné řešení pro zdravé bydlení

- široká nabídka i příčkových cihel.

Porovnání cihelného systému HELUZ s ostatními výrobci zdicích systémů

HELUZ x PÓROBETON

- lepší tepelněizolační vlastnosti

- vyšší pevnosti cihelných bloků i hotového zdiva

- vysoká akumulační schopnost v souvislosti s min. 2x vyšší objemovou hmotností

- vyřešeny tepelné mosty celého systému pro hrubou stavbu

- rychlá výstavba s použitím doplňkových cihel, navíc cihly se dají též lehce řezat

- ucelený stavební systém včetně komínů a nosných překladů pro venkovní stínící systémy

- tradiční staletími prověřený přírodní materiál

- vysoká životnost stavby

- objemová stálost

- optimální složení iontů v cihelném domě zajišťuje příjemnou pohodu bydlení

- nízká praktická vlhkost

- založení stavby a půjčování pomůcek pro zdění

- zajímavé ceny

- český výrobce.

Porovnání tepelněizolačních parametrů zdiva tloušťky 50 cm

(hodnoty měřeny při praktické vlhkosti)

HELUZ x cihly ostatních výrobců

- vyšší pevnosti tepelně izolačních bloků

- nižší hmotnost (jednodušší práce, levnější doprava)

- speciální tvar per a drážek maximálně eliminuje vznik tepelných mostů ve zdivu

- komplexní cihelný systém včetně komínů

- nižší ceny

- nejširší sortiment výrobků

- speciální celoplošné lepidlo s nejlepšími parametry pro broušené cihly

- nejdelší zkušenosti s používáním polyuretanové pěny

- výroba cihelných bloků šířky 490 a 500 mm

- jediný výrobce broušených cihel s vysokými tepelněizolačními parametry

- jednovrstvé zdivo splňuje parametry pro nízkoenergetické a pasivní domy

- výrobky zaregistrovány v programu ZELENÁ ÚSPORÁM

- český výrobce.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROČ ZVOLIT KOMPLEXNÍ CIHELNÝ SYSTÉM HELUZ

HELUZ FAMILY 50 broušenáXPórobeton 50 tepelneizolacní

 

Při běžném užívání objektu se stavební materiály nevyskytují v suchém stavu, ale obsahují konkrétní vlhkost typickou pro daný materiál. Pro graf byly použity hodnoty R měřené při rovnovážné vlhkosti materiálu se vzduchem o teplotě 23°C a relativní vlhkosti 80 % podle normy ČSN EN 12524. Pro pórobeton je tato hodnota 4,5 % hm. a pro cihly 1,2 % , tedy 0,87 % hm.Vyšší hodnota „R“ a nižší hodnota „U“ znamená vyšší tepelněizolačníparametry zdiva. Technické změny vyhrazeny. Informace o použití a zabudování výrobků vycházejí ze současného stavu poznatků ověřených v praxi. Vydáním této informační příručky pozbývají všechny předchozí svou platnost.

Porovnání tepelněizolačních parametrů zdiva tloušťky 44 cm (hodnoty měřeny při praktické vhlkosti)

Vyšší hodnota „R“ a nižší hodnota „U“ znamená vyšší tepelněizolační parametry zdiva.

Program ZELENÁ ÚSPORÁM

Cihelné bloky HELUZ v programu ZELENÁ ÚSPORÁM

Sortiment součinitel prostupu tepla U (W/m2K)

Výrobní závod

HELUZ FAMILY 50 broušená s omítkou 0,15 HE

HELUZ FAMILY 50 broušená 0,16 HE

HELUZ THERMO STI 49 broušená

0,21 HE

0,21 LI

HELUZ THERMO STI 49

0,21 HE

0,22 LI

HELUZ THERMO STI 44 broušená

0,23 HE

0,24 LI

HELUZ THERMO STI 44

0,23 HE

0,24 LI

HELUZ – energetický štítek

Užívání budov spotřebovává cca 40 % celkově vyráběného množství energie.Snaha snižovat tuto spotřebu je uvedena již v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Od začátku roku 2009 je platná vyhláška č. 148/2007 Sb., která vyhodnocuje energetickou náročnost budovy. U nových staveb a rekonstrukcí se vyhotovuje energetický průkaz budovy, který vyhodnotí roční potřebu energie na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, větrání a osvětlení. Hodnocenímje myšleno zatřídění budovy do klasifikační stupnice a de facto je to výstup, který je pro koncového uživatele ten nejdůležitější. Hodnocení se provádí na základě vypočtené energetické náročnosti budovy (tj. roční potřeby energie) vztažené na 1 m2 celkové podlahové plochy a jeho porovnání s referenční hodnotou. Pokud je výsledek výpočtu rovný referenční hodnotě je budova zařazena do klasifikační třídy C. Budovy s nejnižší spotřebou energie jsou zařazeny do třídy A,budovys nejvyšší spotřebou energie pak do třídy F, G. Součástí výpočtu množství spotřebované energie v budově tvoří energetickýštítek budovy, který nám vyhodnotí tepelné parametry obálky budovy (obvodové stěny, okna, podlahy, stropy příp. střechy). Zde se též uplatňuje ČSN 73 0540-2:2007 Požadavky na tepelnětechnické parametry obálkových konstrukcí.

Tento štítek nám zatřídí budovu do tříd dle celkového průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy Uem (W/m2K). Hodnotí tedy pouze konstrukci domu, ne potřebu energie v domě. Pokud navrhujeme z čeho budemestavět dům, musíme se orientovat podle energetického štítku budovy.Jestliže potřebujeme znát celkovou roční potřebu energie, zjistíme jiv energetickém průkazu budovy, jehož vyhotovení je pro stavební povoleníod začátku roku 2009 povinné.

 

HELUZ SLUŽBY pro projekční,stavební a architektonické firmy

Pro zkvalitnění a usnadnění naší vzájemné spolupráce jsme pro Vás připravili širokou nabídku služeb.

Komplexní dodávka hrubé stavby od jednoho výrobce

- obvodové zdivo,

- příčkové zdivo a akustické zdivo

- překlady (nosné, ploché a roletové),

- komínové systémy,

- malty a lepidla,

- stropní konstrukce (keramický strop HELUZ MIAKO, keramické panely HELUZ),

- materiály a pomůcky pro zdění.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROČ ZVOLIT KOMPLEXNÍ CIHELNÝ SYSTÉM HELUZ